• +48

  09:24:27

  Լեհաստանի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Ալբիգովա48-17
  Ալեկսանդրով Լոդզկի48-42
  Ալեկսանդրով Կուջավսկի48-54
  Ալվերնիա48-12
  Անդրեսպոլ48-42
  Անդրզեջով48-42
  Անդրիչով48-387
  Անիոլովո48-49
  Անկամատի48-55
  Անտոնին48-64
  Բաբի Ստարե48-22
  Բաբիկա48-387
  Բագարտ(Ելբագ)48-55
  Բալդովո48-69
  Բալին48-35
  Բալիս48-496
  Բալուկզ48-435
  Բանի48-91
  Բանինո48-58
  Բանիօչա48-22
  Բանսկա Դոլինա48-187
  Բանսկա Նիզնա48-187
  Բասզկով48-641
  Բարանով Սանդոմիերսկի48-15
  Բարանովո (Պոզնան)48-61
  Բարանովո (Օստրոլեկա)48-478
  Բարլոզնո48-69
  Բարկզեվկո48-89
  Բարկզեվո48-89
  Բարկիկ48-18
  Բարկին48-52
  Բարուչովո48-54
  Բարվալդ48-387
  Բացզյնա48-95
  Բեդզին48-44
  Բիալա Պոդլասկա48-57
  Բիալի Դունաջեկ48-165
  Բիալիստոկ48-85
  Բիալկա (Բիալա Պոդլասկա)48-80
  Բիալկա Տատրզանսկա (Նովի Սակզ)48-187
  Բիալոբրզեգի (Զամոսկ)48-84
  Բիալոբրզեգի (Պիոտրկով Տրիբունալ)48-451
  Բիալոբրզեգի (Վարսզավա)48-22
  Բիալոբրզեգի (Րադոմ)48-48
  Բիալոբրզեգի (Րզեսզով)48-17
  Բիալոբրզեգի Կ/աուգ (Սուվալկի)48-119
  Բիալոգարդ48-94
  Բիդգոսզկզ48-32,48-52
  Բիելսկո Բիալա48-33
  Բիլգորաջ48-84
  Բիսկուպիեկ (Ոլսզտին)48-89
  Բիտոմ48-32,48-82
  Բոգատյնիա48-797
  Բոգդանկի (Բիալիստոկ)48-85
  Բոգուչվալա48-17
  Բոչնիա48-197
  Բորովա (Վրոկլավ)48-71
  Բորովա Կ. Միելկա48-196
  Բուկովինա Տատրզանսկա48-18
  Բուսկո Զդրոջ48-52
  Բրանիեվո48-506
  Բրեննա (Բիելսկո Բիալա)48-33
  Բրզեգ Դոլնի48-71
  Բրզեզնիկա (Պիլա)48-67
  Բրզեզնիկա (Տարնով)48-197
  Բրզեզնիկա (Րադոմ)48-48
  Բրզեզնիկա Դեբիկա48-146
  Բրզեզնիկա Ն/Վարտա (Կզեստոչովա)48-34
  Բրզեսկո (Սզկզեկին)48-92
  Բրզեսկո (Տարնով)48-192
  Բրուսի (Բիդգոսզկզ)48-531
  Գդանսկ48-58
  Գդյնիա48-58
  Գիզյկկո48-878
  Գլիվիկե48-32,48-76
  Գլոգով Մալօպօլսկի (Րզեսզով)48-17
  Գլոգովեկ48-794
  Գնիեզնո48-66
  Գոլենիով48-91
  Գոլուբ-Դոբրզին48-56
  Գոստին (Կատովիկե)48-65
  Գոստին (Սզկզեկին)48-928
  Գոստին Պոզնանսկի48-657
  Գորզով Վիելկոպոլսկի48-95
  Գորլիկե48-18
  Գրաջեվո48-868
  Գրիբով48-18
  Գրիֆիկե48-931
  Գրիֆինո48-91
  Գրուդզիադզ48-51
  Դաբիե (Սիեդլկե)48-255
  Դաբրովա Գորնիկզա48-146
  Դաբրովա Տարնովսկա48-14
  Դեբկի (Կոսզալին)48-94
  Դեբնո (Կիելկե)48-41
  Դեբնո Լուբ.48-962
  Դզիերզոնիով48-74
  Դոբրե Միաստո48-89
  Դրզոնկով48-68
  Ելբլագ48-50
  Ելկ48-87
  Զաբկովիկ48-72
  Զաբնո48-14
  Զաբրզե48-32,48-76
  Զակլիկզին Կ. Միսլենիկ (Կրակով)48-115
  Զակլիկզին Ն. Դունաջկեմ (Տարնով)48-192
  Զակոպան48-165
  Զամբրով48-86
  Զամոսկ48-84
  Զավադա (Զամոսկ)48-84
  Զավադա (Զիելոնա Գորա)48-68
  Զավադա (Տարնով)48-146
  Զավադա (Օպոլ)48-77
  Զավադզկի48-77
  Զավիերկի48-376
  Զգիերզ48-42
  Զեգիեստով Զդրոջ48-18
  Զիեբիկ48-72
  Զիելոնա Գորա48-68
  Զիվիեկ48-30
  Զիրակով48-146
  Զլոտորիջա48-76
  Զորի (Կատովիկ)48-36
  Զուրոմինա48-23
  Ինովրոկլավ48-536
  Իվոնիկզ48-131
  Իվոնիկզ Զդրոջ48-131
  Լաբեդի48-32
  Լակո (Կոսզալին)48-94
  Լակո (Նովի Սակզ)48-184
  Լապի48-85
  Լապսզ Նիզն48-187
  Լասին48-518
  Լասկի (Կալիսզ)48-647
  Լասկի (Սզկզեկին)48-936
  Լեբա48-59
  Լեբորկ48-59
  Լեգիոնովո48-76
  Լեզաջյոսկ48-195
  Լեսզնո48-65
  Լեսկո48-137
  Լիպնո (Լեսզնո)48-65
  Լիպնո (Վրոկլավ)48-54
  Լյուբլին48-76,48-81
  Լոբեզ48-923
  Լոդզ48-42
  Լոմզա48-86
  Լովիկզ48-40
  Լուբարտով48-836
  Լուբիչովո48-69
  Լուբլինիեկ48-34
  Լուկով48-255
  Կալիսզ48-62
  Կալվարիա Զեբրզիդովսկա48-387
  Կամիեն Պոմորսկի48-928
  Կատովիկե48-32,48-71
  Կարպակզ48-75
  Կարտուզի48-32
  Կարցզեվ (Վարսզավա)48-94
  Կեդզիերզյն-Կոզլե48-794
  Կեպնո48-647
  Կետի48-381
  Կզարնա (Տարնով)48-146
  Կզարնա (Րզեսզով)48-17
  Կզարնա Վոդա48-69
  Կզարնյ Դունաջեկ48-187
  Կզեչովիկե48-32
  Կզեչովիկե Դզիեդզիկե48-531
  Կզեստոչօվա48-34
  Կզորսզտին48-187
  Կզուդեկ (Րզեսզով)48-171
  Կիելկե48-41
  Կիեչանով48-23
  Կիեչոկինեկ48-54
  Կիեսզին48-33
  Կլոբուկ48-34
  Կլոդավա (Գդանսկ)48-58
  Կլոդավա (Գորզով)48-95
  Կլոդավա (Կոնին)48-636
  Կլուկզե48-35,48-376
  Կնուրով48-136
  Կոզիենիկե48-48
  Կոլբուսզովա48-17
  Կոլնո (Լոմզա)48-86
  Կոլո48-636
  Կոլոբրզեգ48-965
  Կոնին48-63
  Կոնսկիե (Կիելկե)48-41
  Կոսզալին48-94
  Կոսկիան48-65
  Կոսկիելիսկո48-94
  Կովալ48-54
  Կովարի48-75
  Կուտնո48-218
  Կսիազ (Պոզնան)48-667
  Կվիդզին48-555
  Կրակով48-12
  Կրակով (Կրակով)48-12
  Կրասիկզին48-10
  Կրասնիկ48-837
  Կրզեսզովիկ48-12
  Կրինիկա48-18
  Կրոսնո48-131
  Կրոտոսզին48-64
  Կրուսզվիկա48-536
  Հել48-58
  Մագդալենկա48-22
  Մալբորկ48-55
  Մալոգոսզկզ48-498
  Մակսիմիլիանովո48-52
  Մանիովի48-187
  Մեդիկա48-10
  Միեդզիզդրոջե48-936
  Միեդզիրզեկզ48-95
  Միելեկ48-196
  Միելնո48-32
  Միկոլով48-85
  Միսլենիկե48-115
  Միսլիբորզ48-95
  Միսլովիկ48-53
  Մուսզինա48-18
  Մուրզասիչլե48-165
  Նալեկզով48-81
  Նասիելսկ48-238
  Նիեդզիկա48-187
  Նիսկո48-16
  Նովա Դեբա48-15
  Նովա Րուդա48-74
  Նովի Դվոր (Գդանսկ)48-58
  Նովի Դվոր Մազովիեկի48-18
  Նովի Տարգ48-61
  Նովի Տոմիսլ48-666
  Նովինի (Կիելկե)48-41
  Նովոգարդ Սզկզեկինսկի48-932
  Ոբորոնիկի Վիելկոպոլսկի (Պոզնան)48-668
  Ուստրոնի48-33
  Չելմզա48-56
  Չոյնով (Լեգնիկա)48-76
  Չոչոլով48-187
  Չոջնիկ (Բիդգոսզկզ)48-531
  Չոսզկզնո48-95
  Չորզով48-32
  Պաբիանիկե48-42
  Պաջեկզնո48-34
  Պասլեկ48-50
  Պիասեկզնո (Գդանսկ)48-69
  Պիասեկզնո (Սզկզեկին)48-91
  Պիասեկզնո (Վարսզավա)48-22
  Պիեկարի Սլասկի48-74
  Պիլա48-67
  Պիլզնո (Տարնով)48-146
  Պիոնկի (Րադոմ)48-48
  Պիոտրկով Տրիբունալսկի48-44
  Պիվնիկզնա48-184
  Պլեսզեվ48-14
  Պլեսնա48-62
  Պլոկ48-24
  Պլոնսկ48-23
  Պլոտի48-931
  Պոդկովա Լեսնա48-22
  Պոզնան48-61
  Պոլիս48-91
  Պոլկովիկ48-76
  Պորոնին48-165
  Պուլավի48-831
  Պուլտուսկ48-238
  Պուստկով Օսիեդլե48-146
  Պսզկզինա48-58
  Պրզեկլավ (Սզկզեկին)48-91
  Պրզեմիսլ48-10
  Պրուսզկով48-22,48-196
  Ջաբլօնկա Օրավսկա48-187
  Ջանով Լուբելսկի48-16
  Ջասլո48-136
  Ջաստարնիա48-58
  Ջաստրզեբի Զդրոջ (Կատովիկե)48-36
  Ջաստրզեբիե (Կատովիկե)48-36
  Ջաստրզեբիե (Տորուն)48-511
  Ջավոր48-76
  Ջավորզնո48-35
  Ջարոկին (Կալիսզ)48-646
  Ջարոկին (Տարնոբրզեգ)48-16
  Ջարոսլավ (Պրզեմյսլ)48-194
  Ջեդրզեջով (Կիելկե)48-498
  Ջեդրզեջով (Սիեդլկե)48-256
  Ջելենիա Գորա48-75
  Ջելեսնիա48-30
  Ջելկզ (Վրոկլավ)48-71
  Ջելկզ Լասկովիկ48-71
  Ջորդանով (Նովի Սակզ)48-187
  Ջորդանով (Վրոկլավ)48-725
  Սանդոմիերզ48-15
  Սանոկ48-137
  Սավին48-82
  Սեպոլնո Կրաջենսկիե48-52
  Սզամոտուլի48-668
  Սզզտում (Ելբլագ)48-557
  Սզկզեկին48-91
  Սզկզեկին (Ստետտին)48-91
  Սզկզեկինեկ48-966
  Սզկզիրկ48-30
  Սզկլարսկա Պորեբա48-75
  Սզտուտովո48-50
  Սիեդլկե48-25
  Սիեմիանովիկ Սլասկիե48-43
  Սիկով (Կալիսզ)48-647
  Սլուպսկ48-59
  Սկավինա48-12
  Սկարզիսկո Կամիեննա48-41
  Սկարսզեվի48-69
  Սկիերնիեվիկե48-40
  Սկոկզով48-33
  Սկորկզ48-69
  Սոկոլկա48-85
  Սոպոտ48-58
  Սոսնովիեկ48-32,48-667
  Սուվալկի48-87
  Սվարզեդզ48-61
  Սվիդնիկ (Լուբլին)48-81
  Սվիդնիկա (Զիելոնա Գորա)48-68
  Սվիդնիկա (Վալբրզիչ)48-74
  Սվիեբոդզիկե48-74
  Սվիեկի (Բիդգոսզկզ)48-532
  Սվիեկի (Տորուն)48-51
  Սվիետոչլովիկե48-32
  Սվինոուջսկիե48-936
  Ստալովա Վոլա48-16
  Ստասզով48-15
  Ստարաչովիկե48-41
  Ստարգարդ Սզկզեկինսկի48-92
  Ստարի Սակզ48-18
  Ստարոգարդ Գդանսկի48-69
  Ստրզելին48-725
  Ստրզելկ (Պլոկ)48-218
  Ստրզելկե (Վալբրզիչ)48-74
  Ստրզելկե (Օպոլ)48-77
  Սրոդա Սլասկա48-71
  Սրոդա Վիելկոպոլսկա (Պոզնան)48-667
  Վաբրզեզնո48-568
  Վալբրզիչ48-74
  Վարշավա48-22
  Վարսզավա (Վարսավ)48-22
  Վարտա Բոլեսլավիեկա48-76
  Վիելիկզկա48-12
  Վիերզչոսլավիկ (Բիդգոսզկզ)48-536
  Վիերզչոսլավիկ (Տարնով)48-14
  Վիսզկով48-216
  Վիսլա48-54
  Վիսոկի Մազովիեկիե48-86
  Վոդզիսլավ (Կատովիկե)48-36
  Վոլա Րզեդզինսկա48-14
  Վոլբրոմ48-35
  Վոլոմին48-61
  Վսչովա48-65
  Վրզեսնիա48-66
  Վրոկլավ48-71
  Վրոցլավ48-54
  Տարնոբրզեգ48-15
  Տարնով48-14
  Տարնովսկիե Գորի48-69
  Տիչի48-59
  Տլուսզկզ48-22
  Տոլկմիկո48-50
  Տոմասզով Մազովիեկի48-44
  Տորուն48-55,48-56
  Տուչոլա (Բիդգոսզկզ)48-531
  Տուչով48-14
  Տուսզին48-42
  Տուրեկ48-63
  Տրզեբիատով (Սզկզեկին)48-931
  Տրզեբինիա (Բիելսկո)48-30
  Տրզեբինիա (Կատովիկե)48-35
  Րաբկա48-187
  Րադոմ48-48
  Րադոմսկո48-457
  Րակիբորզ48-335
  Րասզին48-22,48-65
  Րեդա48-58
  Րեսկո48-923
  Րզեզավա48-197
  Րզեմիեն48-196
  Րզեսզով48-17
  Րզուչովա (Տարնով)48-14
  Րիբնիկ48-36
  Րիկի48-131
  Րիմանով Զդրով48-54
  Րոպկզիկե48-17
  Րուդա Սլասկա48-32
  Րումիա48-58
  Օլավա48-71
  Օլեսնիկա Սլասկա (Վրոկլավ)48-71
  Օլկուսզ48-35
  Օլսզտին48-89
  Օպոլ48-77
  Օպոկզնո48-44
  Օսվիեկիմ48-381
  Օստրով Վիելկոպոլսկի48-64
  Օստրովիեկ (Կոսզալին)48-94
  Օստրովիեկ (Սլուպսկ)48-591
  Օստրովիեկ Սվիետոկրզիսկի (Կիելկ)48-41
  Օտվոկ48-42
  Օրզեսզ48-29
  Ֆրոմբորկ48-506