• +264

  14:55:48

  Նամիբիայի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Աբենաբ264-67
  Ամինուիս264-63
  Անամուլենգե264-65
  Անդարա264-67
  Անկեր264-67
  Աոբա264-67
  Արանդիս264-64
  Արանոս264-63
  Արանոս (Փարթի Լայն)264-6642
  Արիամսվլեի264-63
  Արոաբ264-63
  Ասաբ264-668
  Աուս264-63
  Բաբի-Բաբի264-62
  Բագանի264-66
  Բեթանիե264-63
  Բիեռմանսկօօլ264-67
  Բլու Սոդալիտե Մինե264-65
  Բլումֆելդե264-62
  Բռալանո264-6642
  Բուիտեպոս264-62
  Բուկալո264-66
  Բուլվանա264-668
  Բունիա264-66
  Դավիաբ264-63
  Դեուրստամպ264-63
  Դորդաբիս264-62
  Դրիմիոպսիս264-62
  Եդունդջա264-65
  Եենհանա264-65
  Եհոմբա264-65
  Ելանդ264-62
  Ելիմ264-65
  Ենդոլա264-65
  Եպիկուրու264-62
  Եպուպա264-67
  Ետանգա264-65
  Ետոշա Ռուռտել264-67
  Ետունդա264-65
  Ֆելդսչուհորն264-63
  Ֆռիեդենտալ264-62
  Գաիբիս264-63
  Գամ264-67
  Գիբեոն264-63
  Գիբեոն Փարթի Լայն264-668
  Գոագեբ264-63
  Գոբաբիս264-62
  Գոչաս264-63
  Գռենսլին264-63
  Գրուտ – Աուբ264-62
  Գրուտֆոնտեին264-67
  Գռունաու264-63
  Գուիբիս264-63
  Հաիյանդջա264-65
  Հակասեմբե264-66
  Հալալի264-67
  Համաբ264-63
  Հելմերինղաուսեն264-63
  Հելմերինղաուսեն (Փարթի Լայն)264-6362
  Հենտիես Բայ264-64
  Հոաչանաս264-63
  Հոբաս264-6342
  Հոչֆելդ264-62
  Հոչլանդ264-62
  Հոռաբե264-67
  Հոսեա Կուտակո Ինտ Աիրպորտ264-62
  Կ. Մուռանգի264-66
  Կահենգե264-66
  Կաիս264-63
  Կալահառիպլաաս264-63
  Կալահառիպլաաս – Փարթի Լայնս264-6642
  Կալկֆելդ264-67
  Կալկֆելդ (Փարթի Լայնս)264-6642
  Կալկռանդ264-63
  Կամանջաբ264-67
  Կաօլօ Օտավի264-65
  Կարասբուրգ264-63
  Կարիբիբ264-64
  Կատիմա-Մուլիլո264-66
  Կեետմանշօօպ264-63
  Կեետմանշօօպ (Փարթի Լայնս)264-638
  Խոռիքսաս264-67
  Կլեին Աուբ264-62
  Կլեին Կարաս264-63
  Կլեին Վատերբերգ264-67
  Կօես264-63
  Կօես (Փարթի Լայն)264-632532
  Կոմբատ264-67
  Կոնգոլա264-66
  Կումակամս264-6638
  Կունենե Րիվեր Լոդգե264-65
  Լանգստրանդ264-64
  Լեոբուրն264-64
  Լեոնարդվիլլե264-62
  Լինդեքուեստ264-67
  Լորելեի264-63
  Լուդեռիտզ264-63
  Լուդեռիտզ -Ելիզաբեթ Բայ264-63
  Մահանենե264-65
  Մալտահոհե264-63
  Մալտահոհե (Փարթի Լայն)264-6638
  Մանգետտի Դուին264-67
  Մանի Հիլլս264-62
  Մառանգի264-66
  Մառիենտալ264-63
  Մառիենտալ (Փարթի Լայն)264-668
  Մարոելաբում264-67
  Մաշարե264-66
  Մատավա264-66
  Մոկուտի264-67
  Մպաչա264-66
  Մուվեկե264-66
  Նակայալե264-66
  Նամասվրեդե264-63
  Նամգոռաբ264-6638
  Նամիբ Գռենս264-62
  Նամուտոնի264-67
  Նառուբիս264-63
  Նեուդամմ264-62
  Նինա264-62
  Նկուռենկուրու264-66
  Նուռդոեվեռ264-63
  Նոուաս264-62
  Նուդաուս264-63
  Նյանգանա264-66
  Նզինզե264-66
  Օաբիս264-6342
  Օամիտես264-62
  Օամսեբ264-63
  Օբօմբօ264-65
  Օդիբօ264-65
  Օգօնգօ264-65
  Օհանդունգու264-65
  Օհանգվենա264-65
  Օկահանդջա264-62
  Օկահաօ264-65
  Օկակառառա264-67
  Օկալօնգօ264-65
  Օկամատապատի264-67
  Օկանդջատու264-62
  Օկանգվատի264-65
  Օկապուտա264-67
  Օկատոպե264-65
  Օկաույուեջո264-67
  Օկօռօսավե264-65
  Օկուռուսու264-67
  Օլունօ264-65
  Օմաֆու264-65
  Օմառուռու264-64
  OMARURU (Փարթի Լայն)264-628
  Օմատջենե264-67
  Օմբալանտու264-65
  Օմբիկա264-67
  Օմբօտոզու264-62
  Օմեգա264-66
  Օմիտարա264-62
  Օմիտարա (Փարթի Լայն)264-62
  Օմունգվելումե264-65
  Օմությա264-65
  Օնանդջոկվե264-65
  Օնաթինգե264-65
  Օնդանգվա264-65
  Օնդջոնա264-62
  Օնդոբե264-65
  Օնդունդու264-65
  Օնեսի264-65
  Օնգանգդջեռա264-65
  Օնգավա264-67
  Օնգենգա264-65
  Օնգհա264-65
  Օնգվեդիվա264-65
  Օնունօ264-65
  Օպուվօ264-65
  Օռանջեմունդ264-63
  Օռումանա264-65
  Օշակատի264-65
  Օշիֆո264-65
  Օշիգամբո264-65
  Օշիկանգո264-65
  Օշիկանգո Ռուռտել264-6751
  Օշիկուկու264-65
  Օշիտայի264-65
  Օշիվելլո264-67
  Օտավի264-67
  Օտջեռունդա264-65
  Օտջիհասե264-62
  Օտջիկօնդօ264-67
  Օտջիմբինգվե264-64
  Օտջինենե264-62
  Օտջիվա264-62
  Օտջիվառոնգո264-67
  Օտջօնդեկա264-65
  Օտջօզօնդու264-62
  Օտվանի264-65
  Օուտջո264-67
  Օվիտոտո264-62
  Պանոսա264-65
  Պլեսսիսպլաաս264-62
  Պռոսիտ264-658
  Ռեհոբոթ264-62
  Ռեհոբոթ Կայարան264-62
  Ռիետֆոնտեին264-67
  Ռիետօօգ264-62
  Ռոշ Պինահ264-63
  Ռոսսինգ Ցենտրեքս264-64
  Ռօսսինգ Մինե264-64
  Ռուկանա264-65
  Ռունդու264-66
  Ռուպարա264-66
  Ռուուգա264-66
  Սանդվելդ264-62
  Սչիլպ264-63
  Սեեհեիմ264-63
  Սեեիս264-62
  Սեսֆոնտեին264-65
  Սիկոնո264-66
  Սոդալայթ264-65
  Սոլիտաիրե264-63
  Սոռռիս-Սոռռիս264-67
  Սպատզենֆելդ264-62
  Ստամպռիետ264-63
  Ստեինհաուսեն264-62
  Ստինկդոռինգ264-63
  Սումմերդոուն264-62
  Սվակոպմունդ264-64
  Տոսհարի264-67
  Տսաանդի264-65
  Տսաօբիս264-64
  Տսես264-63
  Տսումեբ264-67
  Տսումիսպարկ264-63
  Տսումկվե264-67
  Ուչաբ264-67
  Ուհաբիս264-63
  Ուիբ264-67
  Ուիս264-64
  Ուսակոս264-64
  Վինետա264-64
  Վալվիս Բայ264-64
  Վարմբադ264-63
  Վարմկուելե264-65
  Վատերբերգ Պլատաու Պարկ264-67
  Վիլհեմստհալ264-62
  Վինդհօեկ264-61
  Վիտվլեի264-62