• +30

  16:03:19

  Հունաստանի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Աեգինա30-2297
  ԱԳ. Կիռիկոս30-2275
  ԱԳ. Նիկոլաոս30-2841
  ԱԳ. Սոտիռա30-2293
  ԱԳ. Վառվառա30-2894
  Ագիա30-2494
  Ագիասոս30-2252
  Ագռինիո30-2641
  Աեգինիո30-2353
  Աեգիո30-2691
  Աթենք30-21
  Աիտոլիկո30-2632
  Ալեքսանդրիա30-2333
  Ալեքսանդրոպոլ30-2551
  Ալիարտոս30-2268
  Ալիվերի30-2223
  Ալմիռոս30-2422
  Ակռատա30-2696
  Ամալիադա30-2622
  Ամառի30-2833
  Ամինտեո30-2386
  Ամֆիլոչիա30-2642
  Ամֆիկլեիա30-2234
  Ամֆիսսա30-2265
  Անդրիտսենա30-2626
  Անդրոս30-2282
  Արգոս30-2751
  Առգոստոլի30-2671
  Առկալոչորի30-2891
  Առնեա30-2372
  Առչագելոս30-2244
  Առտա30-2681
  Ասպռօվալտա30-2397
  Աստռոս30-2755
  Ատալանտի30-2233
  Արիդեա30-2384
  Աֆիդնես30-2295
  Գիաննիտսա30-2382
  Գյթեիո30-2733
  Գռեվենա30-2462
  Դելվինակի30-2657
  Դիդյմոտիչո30-2553
  Դիստոմո30-2267
  Դոմոկոս30-2232
  Դոմվռենա30-2264
  Դռամա30-2521
  Եդեսսա30-2381
  Ելասսոնա30-2493
  Ելեֆթեռօսպոլի30-2592
  Եչինոս30-2544
  Եռետռիա30-2229
  Զագոռա30-2426
  Զակյնթոս30-2695
  Զիչնի30-2324
  Զիտսա30-2658
  Թերմո30-2644
  Թիռա30-2286
  Թիվա30-2262
  Իգոումենիտսա30-2665
  Իեռապետռա30-2842
  Իեռիսսոս30-2377
  Իրակլիոն30-281
  Իքսանթի30-2541
  Իքսյլագանի30-2533
  Իքսյլօկաստռո30-2743
  Լագադաս30-2394
  Լագադիկա30-2393
  Լագոնիսի30-2291
  Լամիա30-2231
  Լասմոս30-2534
  Լավրիոն30-2292
  Լարիսա30-241
  Լեոնիդիո30-2757
  Լեչենա30-2623
  Լեռոս30-2247
  Լեվիդի30-2796
  Լեֆկադա30-2645
  Լեֆկիմի Կոռֆու30-2662
  Լիգոուռգիո30-2753
  Լիդորիկի30-2266
  Լիմենարի30-2593
  Լիմին Չեռսոնիսոու30-2897
  Լիվադեիա30-2261
  Լոուտռա Աիդիպսոու30-2226
  Լոուտռակի30-2744
  Կ. Նեվրոկոպի30-2523
  Կալա Ներա30-2423
  Կալաբակա30-2432
  Կալամատա30-2721
  Կալավրիտա30-2692
  Կալենտզի30-2659
  Կալիանոի30-2747
  Կալիմնոս30-2243
  Կալլիկռատեիա30-2399
  Կալլիստի30-2535
  Կալլոնի30-2253
  Կամ.Վոուռլա30-2235
  Կանալակի30-2684
  Կանտանոս30-2823
  Կառդամիլա30-2272
  Կառդիտսա30-2441
  Կառիես30-2653
  Կառիստոս30-2224
  Կառպաթոս30-2245
  Կառպենիսի30-2237
  Կասսանդռեիա30-2374
  Կաստոռիա30-2467
  Կաստռի30-2792
  Կավալա30-251
  Կատեռինի30-2351
  Կեա30-2288
  Կիատո30-2742
  Կիթիռա30-2736
  Կիլկիս30-2341
  Կիմի30-2222
  Կիպառիսսիա30-2761
  Կիպռինոս30-2556
  Կիսսամոս30-2822
  Կոզանի30-2461
  Կոլիմպառի30-2824
  Կոմոտինի30-2531
  Կոնիտսա30-2655
  Կոպանակի30-2765
  Կոռինթոս30-2741
  Կոռոնի30-2725
  Կոս30-2242
  Կորֆու30-2661
  Կռանիդի30-2754
  Կռեստենա30-2625
  Կրայսոուպոլի30-2591
  Հալկիդա30-2221
  ՀԱԿ. Օլիմպիա30-2624
  Հերակլիոն30-2325
  Մակռակոմի30-2236
  Մակռիչոռի30-2495
  Մանտոուդի30-2227
  Մառկոպոուլո30-2299
  Մատառագա30-2635
  Մեգապոլի30-2791
  Մեգառա30-2296
  Մելիգալաս30-2724
  Մեսսինի30-2722
  Մեսսոլոգի30-2631
  Միլոս30-2287
  Միկոնոս30-2289
  Միտիլինի30-2251
  Միրինա30-2254
  Մոիռես30-2892
  Մոլաոի30-2732
  Մոուդանիա30-2373
  Մոուզակի30-2445
  Նաիքսոս30-2285
  Նաոուսա30-2332
  Նաֆպակտոս30-2634
  Նաֆպլիոն30-2752
  Նեապոլի Ս +30-2468,+30-2734
  Նեմեա30-2746
  Նիգրիտա30-2322
  Նիկիտաս30-2375
  Չալանդռիտսա30-2694
  Չալկիոպոուլօ30-2647
  Չանիա30-2821
  Չիոս30-2271
  Չլկիդոնա30-2391
  Պալամաս30-2444
  Պառամիթիա30-2666
  Պառանեստի30-2524
  Պառոս30-2284
  Պատրաս30-261
  Պեռամա30-2834
  Պեռամոս30-2594
  Պեռդիկա30-2654
  Պեռեա30-2392
  Պլակա30-2352
  Պյլի30-2434
  Պյլոս30-2723
  Պյռգոս30-2621
  Պյռգոս (Կրետա)30-2893
  Պոլիգիռոս30-2371
  Պոլիկաստռո30-2343
  Պոռոս30-2298
  Պռեվեզա30-2682
  Պռոսոտսանի30-2522
  Պսաչնա30-2228
  Պտոլեմաիդա30-2463
  Րաֆինա30-2294
  Ռեթյմնո30-2831
  Ռհոդես30-2241
  Ռոդոպոլի30-2327
  Սալակոս30-2246
  Սալոնիկ30-231
  Սամի30-2674
  Սամոս30-2273
  Սապես30-2532
  Սեռռես30-2321
  Սեռվիա30-2464
  Սիատիստա30-2465
  Սիդիռոկաստռո30-2323
  Սիռոս30-2281
  Սիտիա30-2843
  Սկալա30-2735
  Սկիաթոս30-2427
  Սկոպելոս30-2424
  Սկռիպեռո Կոռֆու30-2663
  Սոուֆլի30-2554
  Սոչոս30-2395
  Սոֆադես30-2443
  Սպարտի30-2731
  Սպիլի30-2832
  Ստավռոուպոլի30-2542
  Ստիլիդա30-2238
  Ստռատոնի30-2376
  Վամոս30-2825
  Վասիլիկա30-2396
  Վելեստինո30-2425
  Վեռօիա30-2331
  Վիաննոս30-2895
  Վիլիա30-2263
  Վիտինա30-2795
  Վոլիսսոս30-2274
  Վոլոս30-2421,30-2428
  Վոնիտսա30-2643
  Վոուլգառելի30-2685
  Տամպոուրիա30-2656
  Տզեռմիադես30-2844
  Տինոս30-2283
  Տյռնավոս30-2492
  Տռիկալա30-2431
  Տռիպոլի30-271
  Տռոպեա30-2797
  Օռեստիադա30-2552
  Ֆառգալիանոի30-2763
  Ֆառկադոնա30-2433
  Ֆառսալա30-2491
  Ֆերես30-2555
  Ֆիլիատես30-2664
  Ֆիլիպպիադա30-2683
  Ֆիտիես30-2646
  Ֆլորինա30-2385