• +86

  22:07:40

  Չինաստանի քաղաքների հեռախոսային կոդերի ցանկ

  Քաղաք

  Կոդեր

  Ակեսու - Հիինյիանգ86-997
  Անիանգ- Հենան86-372
  Անխի - Գանսու86-9472
  Անկանգ - Շաանհիի86-915
  Անշուն - Գուիզհոու86-853
  Անտու - Ջիլին86-4434
  Անքինգ - Անհուի86-556
  Անքիու - Շանդոնգ86-5467
  Ատուշի - Հիինջինագ86-9081
  Բազհոնգ - Սիչուան86-8279
  Բաիչենգ - Ջիլին86-436
  Բաիսե - Գուանգքսի86-776
  Բամա - Գուանգքսի86-7808
  Բաոդին - Հեբեի86-312
  Բաոյի - Շաանքսի86-917
  Բաոտոու - Նեի Մոնգոլ86-472
  Բեիհաի - Գուանգհիի86-779
  Բեիպիաօ - Լիաօնինգ86-421
  Բենգբու - Անհուի86-552
  Բենհիի - Լիաօնինգ86-414
  Բոլե - Հիինջիանգ86-9093
  Գանզհոու - Ջիանգհիի86-797
  Գաօ - Ան - Ջիանգհիի86-7056
  Գաօոու - Ջիանգսու86-5247
  Գեջիու - Յուննան86-873
  Գերմու - Քինգհաի86-979
  Գուանգ-Ան - Սիչուան86-8269
  Գուանգլինգ - Շանհիի86-3627
  Գուանգնինգ - Գուանգդոնգ86-758
  Գուանչժոու - Գուանգդոնգ86-20
  Գուիլին - Գուանգհիի86-773
  Գուիյանգ - Գուիզհոու86-851
  Գուլանգ - Գանսու86-9453
  Գուլիու - Հիինջիանգ86-9097
  Գույանգ - Նեիմենգու86-4823
  Գույուան - Նինգհիիիա86-954
  Գուտիան - Ֆուջիան86-593
  Դալի - Յուննան86-872
  Դալիան - Լիաոնինգ86-411
  Դանդոնգ - Լիաոնինգ86-415
  Դանյանգ - Ջիանգսու86-5211
  Դատոնգ - Շանհիի86-352
  Դա-Տոնգ - Քինգհաի86-971
  Դաքինգ - Հեիլոնգջիանգ86-459
  Դեզհոու - Շանդոգ86-534
  Դինիուան - Անհուի86-5604
  Դինհիի - Գանսու86-932
  Դոնգյանգ - Զհեջիանգ86-579
  Դոնգվան - Գուանգդոնգ86-7620
  Դոնգֆանգ - Հաինան86-8003
  Դունհուա - Ջիլին86-4435
  Դունհուանգ - Գանսու86-9473
  Դուջիանգյան - Սիչուան86-8236
  Եզհոու - Հուբեի86-711
  Երլիանհաոտե - Նեի Մոնգոլ86-4813
  Երլունչուն - Նեի Մոնգոլ86-4803
  Զիբո - Շանդոնգ86-533
  Զիգոնգ - Սիչուան86-813
  Զիգուի - Հուբեի86-7278
  Զիյուան - Գունագհի86-7852
  Զհանգզհոու - Ֆուջիան86-596
  Զհանգշու - Ջիանգհի86-7052
  Զհանգջիագանգ - Ջիանգսու86-512
  Զհանգջիակոու - Հեբեի86-313
  Զհանջիանգ - Գուանգդոնգ86-759
  Զհենգզհօու - Հենան86-371
  Զհենջիանգ - Ջիանգսու86-511
  Զհիչենգ - Հուբեի86-27
  Զհիջիանգ - Հունան86-7420
  Զհոնգշան - Գուանգդոնգ86-760
  Զհուզհոու - Հունան86-733
  Զհուհաի - Գուանգդոնգ86-756
  Զհումադիան - Հենան86-3011
  Զհունգեր - Նեի Մոնգոլ86-4873
  Զունհուա - Հեբեի86-315
  Զունյի - Գուիզհոու86-852
  Թայբեյ886
  Լաի - Յանգ - Շանդոնգ86-5427
  Լաիյանգ - Հունան86-7442
  Լանզհօու - Գանսու86-931
  Լանկաօ - Հենան86-3881
  Լանհիի - Զհեջիանգ86-579
  Լեսհան - Սիչուան86-833
  Լիանգչենգ - Նեի Մոնգոլ86-4848
  Լիանյունգանգ - Ջիանգսու86-518
  Լիանչենգ - Ֆուջիան86-597
  Լիաօյանգ - Լիաօնինգ86-419
  Լիաօյուան - Ջիլին86-437
  Լին - Ան - Զհեջիանգ86-571
  Լինզհի - Հիզանգ (Տիբետ)86-894
  Լինհաի - Զհեջիանգ86-576
  Լինհի - Նեիմենգու86-4868
  Լինյի - Շանդոնգ86-539
  Լինտոնգ - Շաանհի86-29
  Լինֆեն - Շանհիի86-357
  Լիուզհոու - Գուանգհի86-772
  Լիույանգ - Հունան86-731
  Լիուջիանգ - Գուանգհի86-772
  Լիջիանգշի - Յուննան86-8891
  Լիջին - Շանդոնգ86-5430
  Լհասա- Հիիզանգ (Տիբետ)86-891
  Լոնգհի - Գանսու86-9421
  Լոնգքուան - Զհեջիանգ86-5885
  Լունտաի - Հինջիանգ86-996
  Լուշանշի - Ջիանգհի86-792
  Լուօյանգ - Հենան86-379
  Կաիլի - Գուիզհօու86-855
  Կաիհուա - Զհեջիանգ86-570
  Կաիյուան - Լիաօնինգ86-410
  Կաիֆենգ - Հենան86-378
  Կանգդին - Սիչուան86-836
  Կանգվու - Գուանգհիի86-774
  Կաշի - Հինջիանգ86-998
  Կելամայի - Հիինջիանգ86-990
  Կոնգհուա - Գուանգդոնգ86-20
  Կուիտուն - Հիինջիանգ86-992
  Կունմինգ - Յուննան86-871
  Կունշան - Ջիանգսու86-512
  Կուրլե - Հիինջիանգ86-996
  Հաիլար - Նեի Մոնգոլ86-470
  Հաիլուն - Հեիլօնգջիանգ86-4652
  Հաիկոու - Հաինան86-898
  Հաիմեն - Ջիանգսու86-5231
  Հաիյան - Զհեջիանգ86-573
  Հաիֆենգ - Գուանգդոնգ86-7647
  Համի - Հիինյիանգ86-9022
  Հանգզհոու - Զհեջիանգ86-571
  Հանդան - Հեբեի86-310
  Հանզհօնգ - Շաանհիի86-916
  Հանյանգ - Հուբեի86-7212
  Հաննինգ - Զհեջիանգ86-573
  Հարբին - Հեիլոնգջիանգ86-451
  Հեգանգ - Հեիլօնգջիանգ86-4618
  Հեզե - Շանդոնգ86-530
  Հեիշան - Լիաօնինգ86-416
  Հելան - Նինգհիիա86-951
  Հենգյանգ - Հունան86-734
  Հենշան - Հունան86-7446
  Հեչի - Գուանգհիի86-778
  Հեսհուօ - Հիինջիանգ86-996
  Հետիան - Հիինջիանգ86-9032
  Հեֆեի - Անհուի86-551
  Հիամեն - Ֆուջիան86-592
  Հի'ան - Շաանհիի86-29
  Հիանգտան - Հունան86-732
  Հիանգֆան - Հուբեի86-710
  Հիանյանգ - Շաանհի86-910
  Հիանջու - Զհեջիանգ86-576
  Հինինգ - Քինգհաի86-971
  Հինհիանգ - Հենան86-373
  Հինհուի - Գուանգդոնգ86-750
  Հինմին - Լիաօնինգ86-24
  Հինյի - Գուիզհոու86-859
  Հինյու - Ջիանգհի86-790
  Հինյուան - Հինջիանգ86-9096
  Հիննգգուօ - Ջիանգհի86-7073
  Հինտաի - Հեբեի86-319
  Հին-Տաի - Շանդոնգ86-5482
  Հիուեջիավան - Նեի Մոնգոլ86-477
  Հիուզհոու - Ջիանգսու86-516
  Հիուչանգ - Հենան86-374
  Հիչանգ - Սիչուան86-834
  Հի-ֆենգ - Գանսու86-934
  Հիֆենգ - Գուիզհոու86-8638
  Հոհհոտ - Նեի Մոնգոլ86-471
  Հոումա - Շանհի86-3651
  Հուաի- Ան - Ջիանգսու86-517
  Հուաիհուա - Հունան86-7402
  Հուաիյուան - Անհուի86-552
  Հուահիան - Գուանգդոնգ86-20
  Հուային - Շաանհի86-9231
  Հուանգլին - Շաանհիի86-911
  Հուանգյան - Զհեջիանգ86-576
  Հուանգշի - Հուբեի86-714
  Հուանհուա - Հեբեի86-313
  Հուաչի - Գանսու86-9447
  Հուզհօու - Զհեջիանգ86-572
  Հուի-Ան - Ֆուջիան86-595
  Հուիզհոու - Գուանգդոնգ86-752
  Հունագմեի - Հուբեի86-7238
  Հունագշանշի - Անհուի86-559
  Հունչուն - Ջիլին86-4437
  Հունջիանգ - Ջիլին86-439
  Հուօչենգ - Հինջիանգ86-9091
  Մա -Անշան - Անհուի86-555
  Մանգկանգ - Հիզանգ86-8054
  Մանզհօուլի - Նեի Մոնգոլ86-4812
  Մաչեն - Հուբեի86-7232
  Մաօմին - Գուանգդոնգ86-7683
  Մեիզհոու - Գուանգդոնգ86-753
  Մեիշան - Սիչուան86-8425
  Միանյանգ - Սիչուան86-816
  Մինհոու - Ֆուջիան86-591
  Միքուան - Հիինջիանգ86-9041
  Մոհե - Հեիլոնգջիանգ86-457
  Մուդանջիանգ - Հեիլոնգջիանգ86-467
  Յա-Ան - Սիչուան86-835
  Յան-Ան - Շաանհի86-911
  Յանգզհոու - Ջիանգսու86-514
  Յանգպու - Հաինան86-890
  Յանգքուան - Շանհի86-353
  Յանչենգ - Ջիանգսու86-515
  Յանջի - Ջիլին86-433
  Յանջին - Հենան86-3832
  Յանտաի - Շանդոնգ86-535
  Յիբին - Սիչուան86-831
  Յիհին - Ջիանգսու86-5218
  Յիմին - Նեի Մոնգոլ86-4890
  Յի-Յանգ - Հունան86-737
  Յիյանգ - Ջիանգհի86-7038
  Յինգկոու - Լիօնինգ86-417
  Յինգտան - Ջիանգհի86-7032
  Յինինգ - Հինջիանգ86-999
  Յինչուան - Նինգհիա86-951
  Յիչուն - Հեիլոնգջիանգ86-4652
  Յի-Չուն - Ջիանգհի86-795
  Յիսհուի - Շանդոնգ86-5492
  Յիվու - Զհեջիանգ86-579
  Յոնգհիու - Ջիանգհի86-792
  Յոնգչուան - Սիչուան86-814
  Յոնգֆու - Գուանգհի86-7848
  Յուանմոու - Յուննան86-8869
  Յուեյանգ - Հունան86-730
  Յուզհոնգ - Գանսու86-9440
  Յուլին - Շաանհի86-912
  Յուհանգ - Զհեջիանգ86-571
  Յուհի - Յուննան86-877
  Յույաօ - Զհեջիանգ86-574
  Յույմեն - Գանսու86-9471
  Յու-Շու - Ջիլին86-4415
  Յուսհու - Քինգհաի86-976
  Նանյանգ - Հենան86-377
  Նաննինգ - Գուանգհի86-771
  Նանչանգ - Ջիանգհի86-791
  Նանջինգ - Ջիանգսու86-25
  Նանտոնգ - Ջիանգսու86-513
  Նանֆենգ - Ջիանգհի86-7048
  Նենջիանգ - Հեիլոնգջիանգ86-4665
  Նինգբո - Զհեջիանգ86-574
  Նինգգուօ - Անհուի86-5639
  Նինգհուա - Ֆուջիան86-598
  Նինգչենգ - Նեի Մոնգոլ86-4862
  Ննկհոնգ - Սիչուան86-817
  Շանգգաօ - Ջիանգհիի86-7051
  Շանգդու - Նեի Մոնգոլ86-4843
  Շանգզհոու - Շաանհիի86-914
  Շանգրաո - Ջիանգհիի86-793
  Շանգքիու - Հենան86-370
  Շանհաի - Շանհաի86-21
  Շանտոու - Գուանգդոնգ86-754
  Շաօգուան - Գուանգդոնգ86-751
  Շաօհիինգ - Զհեջիանգ86-575
  Շաօյանգ - Հունան86-739
  Շաօշան - Հունան86-732
  Շենզհեն - Գուանգդոնգ86-755
  Շենմու - Շաանհիի86-9229
  Շենյանգ - Լիաօնինգ86-24
  Շիհեզի - Հիինջիանգ86-993
  Շիմեն - Հունան86-7462
  Շիմիան - Սիչուան86-8437
  Շիյան - Հուբեի86-719
  Շիշի - Ֆուջիան86-595
  Շիջիազհուանգ - Հեբեի86-311
  Շուանգչենգ - Հեիլոնգջիանգ86-4615
  Ուռումքի - Հիինջիանգ86-991
  Չանգ-Ան - Շաանհիի86-29
  Չանգբաի - Ջիլին86-4458
  Չանգդե - Հունան86-736
  Չանգդու - Հիիզանգ (Տիբետ)86-895
  Չանգզհոու - Ջիանգսու86-519
  Չանգիե - Շանհի86-355
  Չանգլե - Ֆուջիան86-591
  Չանգշա - Հուման86-731
  Չանգշու - Ջիանգսու86-512
  Չանգչուն - Ջիլին86-431
  Չանգջի - Հիինջիանգ86-994
  Չանգֆենգ - Անհուի86-551
  Չաոզհոու - Գուանգդոնգ86-7681
  Չենգդե - Հեբեի86-314
  Չենգդու - Սիչուան86-28
  Չիֆենգ - Նեի Մոնգոլ86-476
  Չոնգքինգ - Չոնգքինգ86-23
  Չուհիիոնգ - Յուննան86-878
  Պանզհիհուա - Սիչուան86-812
  Պեիլին - Սիչուան86-810
  Պեկին - Բեիջինգ86-10
  Պենգլաի - Շանդոնգ86-5457
  Պինգ - Հիիանգ - Ջիանգհիի86-799
  Պինգլիանգ - Գանսու86-933
  Պինգհիիանգ - Գուանգհիի86-7815
  Պինդինշան - Հենան86-375
  Պինլե - Գունագհիի86-7847
  Պուտիան - Գուջիան86-594
  Ջի - Ան - Ջիանգհիի86-796
  Ջի - Լին - Ջիլին86-432
  Ջի - Նինգ - Նեի Մոնգոլ86-474
  Ջիահիին - Զհեջիանգ86-573
  Ջիամուսի - Հեիլոնգջիանգ86-454
  Ջիայուգուան - Գանսու86-9477
  Ջիանգդու - Ջիանգսու86-5244
  Ջիանգլինգ - Հուբեի86-716
  Ջիանգմեն - Գուանգդոնգ86-750
  Ջիանգյին - Ջիանգսու86-5217
  Ջիանգոու - Սիչուան86-8244
  Ջիանգջին - Սիչուան86-8221
  Ջիանոու - Ֆուջիան86-599
  Ջիաօզհոու - Շանդոնգ86-5422
  Ջիաօզուո - Հենան86-391
  Ջիհի - Հեիլօնգյիանգ86-4617
  Ջիյանգ - Շանդոնգ86-5448
  Ջիյուան - Հենան86-391
  Ջինան - Շանդոնգ86-531
  Ջինգանգշան - Ջիանգհիի86-7060
  Ջինգդեզհեն - Ջիանգհիի86-798
  Ջինզհոու - Լիաօնինգ86-416
  Ջինինգ - Շանդոնգ86-537
  Ջինիուան - Գանսու86-9467
  Ջինհիի - Լիաօնինգ86-429
  Ջինհիիան - Ջիանգհիի86-791
  Ջինհուա - Զհեջիանգ86-579
  Ջինմեն - Հուբեի86-724
  Ջինշա - Գուիզհոու86-8676
  Ջիուջիանգ - Ջիանգհի86-792
  Ջիուքուան - Գանսու86-937
  Ջուլու - Հեբեի86-3276
  Ջույե - Շանդոնգ86-5401
  Ռուիլի - Յուննան86-8885
  Ռունան - Հենան86-3013
  Սանմեն - Զհեջիանգ86-576
  Սանմենհիիա - Հենան86-3891
  Սանյա - Հաինան86-898
  Սիպինգ - Ջիլին86-434
  Սիսհուի - Շանդոնգ86-5483
  Սոնգյուան - Ջիլին86-438
  Սուզհոու - Ջիանգսու86-512
  Սուիֆենհե - Հեիլոնգջիանգ86-4638
  Վանհիիան - Սիչուան86-819
  Վեիլի - Հինջիանգ86-996
  Վեինան - Շաանհիի86-913
  Վեիֆանգ - Շանդոնգ86-536
  Վենզհոու - Զհեջիանգ86-577
  Վենշան - Յուննան86-876
  Վուդու - Գանսու86-939
  Վուլանհաօտե - Նեի Մոնգոլ86-4814
  Վուհաի - Նեի Մոնգոլ86-473
  Վուհան - Հուբեի86-27
  Վուհի - Ջիանգսու86-510
  Վուհիիան - Ջիանգսու86-512
  Վուհիուե - Հուբեի86-7239
  Վուհու - Անհուի86-553
  Վույիշան - Ֆուջիան86-599
  Վույուան - Նեիմենգու86-4881
  Վուչուան - Նեի Մոնգոլ86-4817
  Վուվեի - Գանսու86-935
  Տաի-Ան - Շանդոնգ86-538
  Տաիզհոու - Ջիանգսու86-5241
  Տաիկանգ - Ջիանգսու86-512
  Տաի-Հու - Անհուի86-556
  Տաիյուան - Շանհի86-351
  Տանգշան - Հեբեի86-315
  Տաչենգ - Հիինջիանգ86-9003
  Տիանջին - Տիանջին86-22
  Տիանսհուի - Գանսու86-938
  Տիանտաի - Զհեջիանգ86-576
  Տոնգգուան - Շաանհիի86-9233
  Տոնգլիաօ - Նեի Մոնգոլ86-475
  Տոնգլինգ - Անհուի86-5612
  Տոնգհուա - Ջիլին86-435
  Տոնգչուան - Շաանհիի86-919
  Տոնգրեն - Գուիզհոու86-856
  Տումեն - Ջիլին86-4436
  Տուրուֆան - Հիինջիանգ86-995
  Տուքուան - Նեիմենգու86-4858
  Րենքիու - Հեբեի86-3420
  Րիկեզե - Հիիզանգ (Տիբետ)86-892
  Րոնգհիիան - Գուանգհիի86-775
  Րուիջին - Ջիանգհիի86-7077
  Ցիհիի - Զհեջիանգ86-574
  Քիդոնգ - Ջիանգսու86-5232
  Քին - Ան - Գանսու86-938
  Քինգդաո - Շանդոնգ86-532
  Քինհուանգդաօ - Հեբեի86-335
  Քիոնգշան - Հաինան86-898
  Քիտաի - Հիինջիանգ86-994
  Քիքիհար - Հեիլոնգջիանգ86-452
  Քուանզհոու - Ֆուջիան86-595
  Քուջիանգ - Գուանգդոնգ86-751
  Քուֆու - Շանդոնգ86-5473
  Ֆանյու - Գուանգդոնգ86-20
  Ֆենգզհեն - Նեի Մոնգոլ86-4841
  Ֆենգհուա - Զհեջիանգ86-574
  Ֆենգհուանգ- Հունան86-7480
  Ֆենյանգ - Շանհիի86-3602
  Ֆենջիե - Սիչուան86-8286
  Ֆենքիու - Հենան86-3836
  Ֆոշան - Գուանգդոնգ86-757
  Ֆու-Ան - Ֆուջիան86-593
  Ֆու-Զհոու - Ջիանգհիի86-794
  Ֆուզհոու - Ֆուջիան86-591
  Ֆուհիին - Լիաօնինգ86-418
  Ֆումին - Յուննան86-871
  Ֆույանգ - Զհեջիանգ86-571
  Ֆուշուն - Լիաոնինգ86-413
  Ֆուոպին - Շաանհիի86-9263